ชื่อเรื่อง : หนังสือกล้วย โอกาส และศักยภาพทางเศรษฐกิจ ส่วนที่ 1
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : บัญชีรายการพืช
ปีที่จัดพิมพ์ : 2560
จำนวนหน้า : 802
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
คำสำคัญ : กล้วย เศรษฐกิจพอเพียง แปลง ปลูก ตลาด รวบรวม
รายละเอียด : หนังสือเล่มนี้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลฐานชีวภาพกล้วยที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านพฤกษศาสตร์ (Morphological Characteristics) ด้านการเกษตร (Horticultural Characteristics) และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นที่ปลูก แหล่งที่พบ ข้อมูลการตลาด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการศึกษา การผลิต เศรษฐกิจ และการลงทุนได้ อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยเชิงเศรษฐกิจ และเพิ่ม ทางเลือกให้กับเกษตรกรและโอกาสทางการค้ามากยิ่งขึ้น


195   0   15
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog